Loading Events

ขอเชิญเข้าชม และทดลองสินค้าที่บูธของPSR เลขที่ A19 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยครั้งที่ 29 Hall E 103 – E 104

ด้วยกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ “ปลูกจิตสำนึก ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี” ในระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทค บางนา ณ ฮอลล์ E 103 – E 104

Share This Story!